Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

§1. De onderhavige algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen AZIMUT TRANSLATIONS en de Klant.

§2. De contractuele relatie tussen AZIMUT TRANSLATIONS en de Klant komt tot stand als gevolg van een offerte die en/of een voorstel dat AZIMUT TRANSLATIONS aan de Klant heeft gericht.

§3. De overeenkomst komt tot stand zodra de Klant de offerte en/of de overeenkomst ondertekent. De Klant bevestigt dat hij een kopie heeft ontvangen van de onderhavige algemene voorwaarden en dat hij deze gelezen en goedgekeurd heeft.

§4. De offerte en/of de overeenkomst in de vorm en onder de voorwaarden die erin beschreven staan, binden de partijen. Hierbij wordt afgezien van gelijk welk ander document.

§5. Het feit dat AZIMUT TRANSLATIONS zich op een bepaald ogenblikniet beroept op een van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, betekent niet dat ze afstand doet van het recht om zich later op een van deze voorwaarden te beroepen.
Hetzelfde geldt voor de Klant.

Artikel 2. Bestellingen en offertes

§1. Elke bestelling van de Klant wordt in principe voorafgegaan door een offerte die en/of een voorstel dat AZIMUT TRANSLATIONS opstelt op basis van de te vertalen en door de Klant geleverde documenten. AZIMUT TRANSLATIONS stuurt de offerte (of het voorstel) per post of per e-mail naar de Klant.

Daarin wordt onder meer het volgende verduidelijkt:

a) de taal waarnaar vertaald moet worden;

b) het aantal pagina’s of het aantal woorden dat vertaald moet worden;

c) de manier waarop de prijs voor de vertaaldienst wordt berekend. De prijs wordt ofwel op forfaitaire basis gefactureerd, ofwel op basis van de tijdsduur, ofwel op basis van het tarief datAZIMUT TRANSLATIONS op de dag waarop de offerte is opgesteld hanteert per bronwoord (d.w.z. het aantal woorden in de te vertalen tekst) of per doelwoord (d.w.z. het aantal woorden in de vertaalde tekst), per regel of per pagina;

d) de datum waarop de vertaaldienst wordt geleverd (met vermelding van de aard van de datum, waarbij het om een uiterste leverdatum of een indicatieve leverdatum kan gaan);

e) het formaat van de te vertalen bestanden, in het geval een specifieke lay-out gevraagd wordt voor het geleverde document;

f) eventuele prijstoeslagen die toegepast worden voor een spoedbestelling, specifiek terminologisch opzoekwerk of elk ander verzoek dat meer omvat dan de gebruikelijke diensten die AZIMUT TRANSLATIONS levert.

§2. Als de Klant de offerte (of het voorstel) aanvaardt, verbindt hij zich ertoe AZIMUT TRANSLATIONS het ingevulde en ondertekende document en een ter goedkeuring geparafeerde kopie van de onderhavige algemene voorwaarden zo snel mogelijk terug te bezorgen. Hij doet dit op de volgende manier:

  • ofwel met een ondertekende brief met daarin de melding ‘voor akkoord’ als hij de offerte per post heeft ontvangen;
  • ofwel met een e-mail waarin hij uitdrukkelijk zijn toestemming geeft als hij de offerte per e-mail heeft ontvangen;

De referentiedatum waarop de overeenkomst aanvangt, is de datum waarop AZIMUT TRANSLATIONS:

  • alle naar behoren ingevulde en ondertekende of geparafeerde documenten per e-mail of per fax heeft ontvangen of;
    de datum op de poststempel als de documenten per post worden verstuurd.
  • §3. Bij gebrek aan bevestiging van de bestelling volgens de hierboven omschreven voorwaarden binnen vijftien (15) kalenderdagen na de datum van verzending van de offerte (of het voorstel), wordt deze als nietig beschouwd.

§4. AZIMUT TRANSLATIONS behoudt zich het recht voor om, nadat ze de Klant hierover heeft ingelicht, de tarieven van de diensten te verhogen en/of de leverdatum op de oorspronkelijke orderbevestiging van de klant niet na te leven, en dit met name in volgende gevallen:

a) De Klant wijzigt de documenten of voegt bijkomende documenten toe nadat AZIMUT TRANSLATIONS de offerte heeft opgesteld. In dat geval behoudt AZIMUT TRANSLATIONS zich het recht voor om het tarief aan te passen aan het vastgestelde of gevraagde aanvullende tekstvolume.

b) Er ontbreken documenten wanneer de offerte wordt opgemaakt. Als de offerte opgemaakt moest worden op basis van een schatting van het aantal woorden en een fragment van de inhoud.

§5. De overeenkomst vangt pas aan wanneer deze nieuwe lever- en/of facturatievoorwaarden uitdrukkelijk door alle partijen zijn goedgekeurd.

§6. Alle onkosten voor de uitvoering van de dienst (verplaatsingen, verzending per koerierdienst enz.) zijn voor rekening van de Klant.

§7. Eventuele aan de Klant toegekende kortingen of prijsverminderingen geven in geen geval aanleiding tot een verworven recht voor latere diensten.
Als AZIMUT TRANSLATIONS geen voorafgaande offerte (of geen voorafgaand voorstel) aan de Klant heeft toegestuurd, worden de vertaaldiensten gefactureerd volgens het basistarief dat AZIMUT TRANSLATIONS gewoonlijk hanteert, namelijk € 60 per uur, excl. btw.

Artikel 3. Voorschot

Voor elke bestelling waarbij het bedrag exclusief btw gelijk is aan of hoger is dan € 350,00 wordt een voorschot van minstens 33 % van de in de overeenkomst vermelde prijs gevraagd.

In dat geval vangt de dienstverlening van AZIMUT TRANSLATIONS pas aan wanneer het voorschot betaald is.

Artikel 4. Levertermijn

§1. Onder voorbehoud van ontvangst door AZIMUT TRANSLATIONS van alle documenten die het voorwerp zijn van de vertaaldienst, geldt de in de offerte (of het voorstel) vermelde levertermijn slechts indien de Klant zijn bestelling bevestigt overeenkomstig de in deze algemene voorwaarden vermelde voorwaarden. Na afloop van de termijn van 15 kalenderdagen vanaf de verzending van de offerte en overeenkomstig artikel 2 § 3 van deze algemene voorwaarden, kan de levertermijn worden herzien, afhankelijk van de werkdruk bij AZIMUT TRANSLATIONS.

§2. De door AZIMUT TRANSLATIONS opgegeven levertermijn is in principe louter indicatief.
De datum kan ook exact zijn en afhankelijk van de vraag van de Klant beschouw worden als uiterste leverdatum.
In dat geval wordt dat uitdrukkelijk in de offerte (of het voorstel) vermeld.

§3. Bij afloop van de overeenkomst geeft AZIMUT TRANSLATIONS de originele documenten die ze ontvangen heeft terug aan de Klant.
AZIMUT TRANSLATIONS mag deze originele documenten niet bijhouden, ook niet in geval van een tekortkoming in hoofde van de Klant.

Artikel 5. Verplichtingen van azimut translations

§1. AZIMUT TRANSLATIONS streeft ernaar om de vertaling zo getrouw mogelijk aan het origineel uit te voeren en in overeenstemming met de beroepspraktijken.
AZIMUT TRANSLATIONS stelt alles in het werk om rekening te houden met de door de Klant verstrekte informatie (woordenlijsten, plannen, tekeningen, afkortingen) en om deze in de vertaling te verwerken.

§2. AZIMUT TRANSLATIONS wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van inconsistentie of dubbelzinnigheid in de brontekst. De controle van de technische samenhang van de eindtekst valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

Artikel 6. Verplichtingen van de klant

§1. De Klant verbindt zich ertoe om AZIMUT TRANSLATIONS alle te vertalen teksten ter beschikking te stellen, evenals alle technische informatie die nodig is voor tekstbegrip en, in voorkomend geval, de vereiste specifieke terminologie.

§2. Als de Klant verzaakt aan zijn plicht om AZIMUT TRANSLATIONS hierover in te lichten, kan AZIMUT TRANSLATIONS niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele niet-nalevingen of een overschrijding van de levertermijnen.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

§1. AZIMUT TRANSLATIONS verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid te respecteren van de informatie waarover ze vóór, tijdens of na de uitvoering van de dienst in kennis wordt gesteld.

§2. Het is aan de Klant om AZIMUT TRANSLATIONS vóór of bij de bestelling te informeren over de bezorgmethode die hij wil gebruiken om de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie te waarborgen.

§3. AZIMUT TRANSLATIONS kan niet aansprakelijk worden gesteld als er informatie tijdens de gegevensoverdracht, bijvoorbeeld via internet, wordt onderschept of misbruikt en deze onderschepping niet het gevolg is van een fout van AZIMUT TRANSLATIONS.

Artikel 8. Levering: formaat van de vertaling

§1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, levert AZIMUT TRANSLATIONS haar vertalingen via e-mail, waarbij het vertaalde document gewoonlijk in Microsoft Word-formaat wordt verstuurd of, in de mate van het mogelijke, in het formaat van het originele document.

§2. AZIMUT TRANSLATIONS gaat er desalniettemin mee akkoord om haar vertalingen op een andere manier en/of in een ander formaat te leveren, op voorwaarde dat de Klant dit ten laatste aangeeft bij het afsluiten van de voor deze vertaling geldende overeenkomst.
Bij gebrek hiervan behoudt AZIMUT TRANSLATIONS zicht het recht voor om niet op dit verzoek in te gaan.

§3. Als het voor AZIMUT TRANSLATIONS niet mogelijk is om de vertalingen via het middel en/of in het formaat te leveren dat de Klant verkiest, moet ze de Klant hiervan op de hoogte brengen zodra ze kennis heeft van deze onmogelijkheid.

§4. Als het door de Klant gekozen comunicatiemiddel en/of formaat extra kosten met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van de Klant.
AZIMUT TRANSLATIONS verbindt er zich in dat geval toe de Klant voor akkoord op de hoogte te brengen van de extra kosten die hem worden aangerekend. Deze kosten zijn indicatief.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

§1. De verantwoordelijkheid van AZIMUT TRANSLATIONS is uitsluitend beperkt tot het bedrag van de desbetreffende factuur. In geen enkel geval kan AZIMUT TRANSLATIONS aansprakelijk worden gesteld voor klachten die gebaseerd zijn op stilistische elementen.

§2. De levertermijnen zijn indicatief, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

§3. Als AZIMUT TRANSLATIONS de uiterste levertermijnen niet naleeft, om andere redenen dan de in artikel 13 vermelde uitzonderingen, heeft de Klant recht op een boetebeding van 15 % van de prijs van de vertaling.

Deze vergoeding is van rechtswege verschuldigd als de Klant de definitieve vertaling niet via het door de partijen gekozen communicatiemiddel ontvangt op de dag volgend op de in de overeenkomst en/of offerte vermelde leverdatum.

Artikel 10. Correcties en nalezen

§1. De Klant beschikt over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van zijn vertaalde documenten (via het door de partijen overeengekomen communicatiemiddel) om schriftelijk uiting te geven aan een eventuele onenigheid omtrent de kwaliteit van de dienst.
Na deze termijn wordt de dienst geacht naar behoren te zijn uitgevoerd en wordt geen enkele betwisting meer aanvaard.

§2. In geval van onenigheid over bepaalde punten van de dienst behoudt AZIMUT TRANSLATIONS zich het recht voor om deze in samenwerking met de Klant te corrigeren.

§3. Wanneer de vertaling moet worden uitgegeven, ontvangt AZIMUT TRANSLATIONS de drukproef om na te lezen.

§4. Als de vertaling moet worden gecorrigeerd als gevolg van een fout of verkeerde interpretatie door AZIMUT TRANSLATIONS, wordt er voor deze prestatie niet bijkomend gefactureerd.

Artikel 11. Facturatie en betaalvoorwaarden

§1. De aan AZIMUT TRANSLATIONS verschuldigde bedragen, met inbegrip van de voorschotten, moeten onmiddellijk of binnen de specifieke op de offerte, het voorstel of de facturen vermelde termijnen worden betaald.

§2. De aan AZIMUT TRANSLATIONS verschuldigde bedragen moeten zonder korting worden overgeschreven op de op de offerte, het voorstel of de facturen vermelde bankrekening van AZIMUT TRANSLATIONS.
De factuur moet betaald worden binnen 10 werkdagen na de factuurdatum of na de vervaldatum vermeld in de offerte (of in het voorstel).

§3. Eventuele tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden of onderaannemers die AZIMUT TRANSLATIONS aanstelt, zijn in geen geval gemachtigd om betalingen van de Klant te ontvangen of een geldige kwijting te verlenen.

§4. In geval van betaling per bankoverschrijving uit het buitenland geven alle wissel- of bankkosten aanleiding tot ofwel een forfaitaire verhoging zoals op de offerte vermeld, ofwel tot een volledige doorberekening aan de Klant.
Alle kosten, met name alle bankkosten, zijn ten laste van de Klant.

§5. Als een factuur niet vóór de vervaldatum wordt betaald, namelijk 10 kalenderdagen na de factuurdatum, wordt er van rechtswege en vanaf de datum van ingebrekestelling een verwijlinterest van 1 % per maand aangerekend (waarbij de interesten voor elke begonnen maand in hun geheel verschuldigd zijn). Daarnaast wordt er ook een boetebeding van 15 % van de verschuldigde hoofdsom aangerekend, met een minimum van € 100.
Bovendien behoudt AZIMUT TRANSLATIONS zich het recht voor om lopende bestellingen in geval van niet-betaling op te schorten.
De vertaling blijft in elk geval eigendom van AZIMUT TRANSLATIONS totdat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn.

Artikel 12. Intellectuele eigendom en auteursrechten

§1. Door een document ter vertaling aan AZIMUT TRANSLATIONS voor te leggen, erkent de Klant over de nodige rechten hiervoor te beschikken en dus de auteur van het originele document te zijn.
Als de Klant niet de auteur is van het document dat het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst met AZIMUT TRANSLATIONS, erkent hij dat hij vooraf schriftelijk toestemming voor de vertaling heeft gekregen van de houder van de auteursrechten op het document. De Klant verbindt er zich toe om deze goedkeuring op eigen initiatief en ten laatste op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten aan AZIMUT TRANSLATIONS voor te leggen.

§2. Doet de Klant dat niet, dan is AZIMUT TRANSLATIONS op geen enkele wijze aansprakelijk indien een deel of het geheel van de haar door de Klant toevertrouwde documenten een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten of op enig ander recht van een derde of op de toepasselijke regelgeving.
In voorkomend geval is de Klant als enige aansprakelijk voor de eventuele schade, intresten, vergoedingen en andere financiële gevolgen die voortvloeien uit zijn nalatigheid.

§3. De vertaling van AZIMUT TRANSLATIONS vormt een nieuw document waarvan de auteursrechten gedeeld worden tussen de auteur van het originele document, a priori de Klant, en AZIMUT TRANSLATIONS. Daarom behoudt AZIMUT TRANSLATIONS, in het geval van diensten van literaire of artistieke aard en onverminderd de vermogensrechten op haar werk, zich het recht voor om te eisen dat haar naam wordt vermeld op elk exemplaar of elke publicatie van haar dienst als vertaler.

Artikel 13. Onvoorziene omstandigheden, toeval en overmacht

§1. AZIMUT TRANSLATIONS wordt in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden ontslagen van haar verplichtingen, zonder dat hierbij een schadevergoeding of een geldbedrag van gelijk welke aard kan worden opgeëist. Gelet op de aard van de activiteiten van AZIMUT TRANSLATIONS, geeft geen enkele omstandigheid die de vertaling verhindert, waardoor de datum van de dienstverlening moet worden verlegd, aanleiding tot een schadevergoeding voor de Klant. De volgende omstandigheden worden als overmacht beschouwd: ziekte die intensieve zorg vergt of waarvoor de vertaler-dossierbeheerder van AZIMUT TRANSLATIONS moet worden opgenomen in het ziekenhuis, stroomonderbreking (elektriciteit), staking in de openbare sector of van het vervoer waardoor de vertaler-dossierbeheerder niet naar kantoor kan gaan, gezondheidscrisissen, bijzondere overheidsmaatregelen enz. Deze lijst is niet exhaustief.

§2. Als AZIMUT TRANSLATIONS haar verplichtingen wegens omstandigheden buiten haar wil om niet kan naleven of als de dienstverlening hierdoor duurder of moeilijker wordt, verbinden AZIMUT TRANSLATIONS en de Klant zich ertoe te goeder trouw opnieuw te onderhandelen over de contractuele voorwaarden. Dat doen ze binnen 7 werkdagen na het moment dat de onverwachte omstandigheid zich heeft voorgedaan met als doel het eventueel verstoorde evenwicht van de overeenkomst te herstellen. Als de partijen niet binnen de bovengenoemde termijn tot een akkoord komen, hebben ze elk het recht om de contractuele relatie die hen bindt op te zeggen, zonder dat hiervoor een schadevergoeding of geldbedrag van gelijk welke aard kan worden geëist.

Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst

§1. Als de Klant de overeenkomst tijdens de uitvoering ervan opzegt om een andere reden dan de in artikel 13 vermelde uitzonderingen, waarop ook de Klant zich mag beroepen, wordt het reeds uitgevoerde werk aan de Klant gefactureerd.
De Klant moet zijn verzoek tot ontbinding per aangetekende brief aan AZIMUT TRANSLATIONS richten. De datum van ontbinding komt overeen met de datum op de poststempel van de envelop en het ontvangstbewijs.
Om zo doeltreffend mogelijk te werk te gaan en niet te hoeven wachten op de bezorging per post, verbindt de Klant zich ertoe onverwijld een kopie van zijn verzoek tot ontbinding per e-mail te versturen. In dat geval geldt de datum van de e-mail als ontbindingsdatum, op voorwaarde dat het verzendbewijs van de aangetekende brief binnen 3 kalenderdagen na het versturen van de e-mail wordt ontvangen.

§2. Als AZIMUT TRANSLATIONS de overeenkomst tijdens de uitvoering ervan opzegt om een andere reden dan de in artikel 13 vermelde uitzonderingen, wordt het reeds uitgevoerde werk aan de Klant gefactureerd.
AZIMUT TRANSLATIONS moet haar verzoek tot ontbinding per aangetekende brief aan de Klant richten. De datum van ontbinding komt overeen met de datum op de poststempel van de envelop en het ontvangstbewijs.
Om zo doeltreffend mogelijk te werk te gaan en niet te hoeven wachten op de bezorging per post, verbindt AZIMUT TRANSLATIONS zich ertoe onverwijld een kopie van haar verzoek tot ontbinding per e-mail te versturen. In dat geval geldt de datum van de e-mail als ontbindingsdatum, op voorwaarde dat het verzendbewijs van de aangetekende brief binnen 3 kalenderdagen na het versturen van de e-mail wordt ontvangen.

Artikel 15. Nietigheid

§1. In het geval dat een van de in deze algemene voorwaarden vermelde bepalingen nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar wordt verklaard, leidt dit niet tot de nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van de andere bepalingen in de overeenkomst, tenzij de overeenkomst niet kan bestaan of voortbestaan zonder de bepaling in kwestie.

§2. Als een van de bepalingen nietig blijkt, maar de overeenkomst kan voortbestaan, verbinden de partijen zich ertoe een gelijkaardige bepaling overeen te komen die de geest van de nietig verklaarde bepaling en het economische evenwicht van de overeenkomst respecteert.

Artikel 16. Toepasselijk recht

§1. De betrekkingen tussen AZIMUT TRANSLATIONS en de Klant worden uitsluitend beheerst door de Belgische wetgeving.

§2. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant, afdeling Nijvel.

Neem contact op