Conditions générales

Art. 1. Toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden – Afdwingbaarheid

Elke geplaatste bestelling houdt in dat de klant de onderhavige algemene voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt, met uitsluiting van elk ander document. Geen enkele specifieke voorwaarde kan, behoudens een formele en schriftelijke uitzondering op de bestelbon die strikt en definitief is geworden, voorrang krijgen op deze algemene verkoopvoorwaarden.

De uitvoering van elke dienst door de dienstverlener houdt vanwege de klant de aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden en het verzaken van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden in. Bijgevolg kan geen enkele strijdige voorwaarde, zonder uitdrukkelijke goedkeuring, als verzet tegen de dienstverlener worden aangevoerd, ongeacht het moment waarop hij hiervan kennis heeft gekregen.

Het feit dat de dienstverlener op een bepaald ogenblik geen beroep doet op een van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, betekent niet dat hij afstand doet van het recht om later op een van deze voorwaarden een beroep te doen.

Art. 2. Plaatsen van bestellingen / Offertes

Elke bestelling van de klant wordt voorafgegaan door een offerte die door de dienstverlener wordt opgesteld op basis van de te vertalen documenten of de door de klant verstrekte informatie.

Op de offerte die de dienstverlener de klant per post of per e-mail toestuurt, wordt het volgende vermeld:

  • het aantal pagina’s of het aantal woorden dat vertaald dient te worden;
  • de taal waarnaar vertaald moet worden;
  • de wijze waarop de prijs van de vertaaldienst bepaald werd. Deze wordt ofwel op forfaitaire basis gefactureerd, ofwel op basis van de tijdsduur, ofwel op basis van het geldende tarief van de dienstverlener op de dag waarop de offerte is opgesteld, namelijk per bronwoord (d.w.z. naargelang het aantal woorden in de te vertalen tekst) of per doelwoord (d.w.z. naargelang het aantal woorden in de vertaalde tekst), per regel of per pagina volgens de telling die wordt voorgesteld door het programma Microsoft Word (Controleren – Aantal woorden);
  • de levertermijn van de vertaaldienst;
  • het formaat van de te vertalen bestanden, in geval van een specifieke lay-out van het geleverde document;
  • eventuele prijstoeslagen die toegepast worden voor een spoedbestelling, specifiek terminologisch opzoekwerk of elk ander verzoek dat voorbijgaat aan de gebruikelijke diensten die de dienstverlener levert.

Om de bestelling definitief te bevestigen, moet de klant de offerte, zonder hier enige wijziging in aan te brengen, terugsturen naar de dienstverlener. Wanneer de offerte hem per post werd toegestuurd, gebeurt dit per post, ondertekend en met de vermelding “goed voor akkoord”; wanneer de offerte hem per e-mail werd toegestuurd gebeurt dit per e-mail, met zijn uitdrukkelijke toestemming. Bij gebrek aan aanvaarding van de offerte behoudt de dienstverlener zich het recht voor om niet met de dienstverlening te beginnen.

Bij gebrek aan bevestiging van de bestelling volgens de hierboven omschreven voorwaarden binnen drie (3) maanden na de datum van verzending van de offerte, wordt deze als nietig beschouwd.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om, nadat hij de klant hierover heeft ingelicht, de tarieven van de diensten te verhogen en/of de leverdatum op de oorspronkelijke orderbevestiging van de klant niet na te leven, en dit met name in volgende gevallen:

  • de wijziging of toevoeging van bijkomende documenten door de klant, nadat de dienstverlener de offerte heeft opgesteld, in welk geval de dienstverlener zich het recht voorbehoudt om het tarief aan te passen aan het vastgestelde of gevraagde aanvullende tekstvolume;
  • het ontbreken van documenten wanneer de offerte wordt opgemaakt. Als de offerte opgemaakt moest worden op basis van een schatting van het aantal woorden en een fragment van de inhoud.

Bij gebrek aan een uitdrukkelijke toestemming van de klant omtrent deze nieuwe leverings- en/of facturatievoorwaarden, behoudt de dienstverlener zich het recht voor om niet met de dienstverlening te beginnen. Tenzij in de offerte anders is overeengekomen, zijn de onkosten voor de uitvoering van de dienst (verplaatsingen, verzending per koerierdienst enz.) voor rekening van de klant.

Elke beslissing omtrent korting, prijsverlaging of toepassing van degressieve tarieven, volgens een percentage of forfait (per pagina, per lijn of per uur) gebeurt naar eigen inzicht van de dienstverlener en dit uitsluitend voor de dienst die hier het voorwerp van uitmaakt Eventuele aan de klant toegekende kortingen of prijsverminderingen geven in geen geval aanleiding tot een verworven recht voor latere diensten.

Ingeval dat de dienstverlener geen voorafgaande offerte aan de klant heeft toegestuurd, worden de vertaaldiensten gefactureerd volgens het basistarief dat de dienstverlener gewoonlijk hanteert.

Art. 3. Bewijs

Om de aanvaarding van de offerte te bewijzen, verbindt de klant zich ertoe om de e-mail, kopie en de elektronische informatiedrager als gelijkwaardig aan het origineel en als perfect bewijs te beschouwen.

Art. 4. Voorschot

Voor elke bestelling waarvan het bedrag exclusief belastingen meer dan 1000 euro bedraagt, kan een verzoek worden ingediend tot een voorschot, waarvan het percentage op de offerte wordt vermeld. In dit geval begint de uitvoering van de dienst pas na ontvangst van het voorschot.

Art. 5. Levertermijn

Onder voorbehoud van ontvangst door de dienstverlener van alle documenten die het voorwerp zijn van de vertaaldienst, geldt de in de offerte vermelde levertermijn slechts indien de klant zijn bestelling binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de offerte bevestigt, overeenkomstig de in artikel 2 vermelde voorwaarden. Na deze periode kan de leverdatum worden herzien, afhankelijk van de werkdruk bij de dienstverlener.

Art. 6. Verplichtingen van de dienstverlener

De dienstverlener streeft ernaar om de vertaling zo getrouw mogelijk tegenover het origineel uit te voeren en in overeenstemming met de beroepspraktijken. Hij zal alles in het werk stellen om rekening te houden met de door de klant verstrekte informatie (woordenlijsten, plannen, tekeningen, afkortingen) en om deze in de vertaling te verwerken. De dienstverlener wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van een inconsistentie of dubbelzinnigheid in de brontekst. De controle van de technische samenhang van de eindtekst valt immers uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Art. 7. Verplichtingen van de klant

De klant verbindt zich ertoe om aan de dienstverlener al de te vertalen teksten ter beschikking te stellen, evenals alle technische informatie die nodig is voor het tekstbegrip en, in voorkomend geval, de vereiste specifieke terminologie. Indien de klant verzaakt aan zijn plicht om de dienstverlener hierover in te lichten, kan deze laatste niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele niet-naleving of overschrijding van de termijnen.

De klant beschikt over een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van zijn vertaalde of gecorrigeerde documenten om schriftelijk uiting te geven aan een eventueel onenigheid omtrent de kwaliteit van de dienst. Na deze termijn wordt de dienst geacht naar behoren te zijn uitgevoerd en wordt geen enkele betwisting meer aanvaard. Hiertoe gaat de klant ermee akkoord om een ontvangstbevestiging per post of e-mail als bewijs van levering te beschouwen.

Art. 8. Vertrouwelijkheid

De dienstverlener verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid te respecteren van de informatie waarover hij voor, tijdens of na de uitvoering van de dienst in kennis wordt gesteld. De originele exemplaren worden op verzoek naar de klant teruggestuurd.

De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onderscheppen of misbruik van informatie tijdens de gegevensoverdracht, in het bijzonder via internet. Daarom is het aan de klant om de dienstverlener voor of tijdens de bestelling te informeren over de methode van overdracht die hij wil gebruiken om de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie te garanderen.

Art. 9. Formaat

De vertaling wordt per mail geleverd, in Microsoft Word-formaat. Op aanvraag kan ze per post geleverd worden. Elke andere methode van overdracht of elk ander formaat moet uitdrukkelijk overeengekomen worden tussen de partijen en kan het voorwerp uitmaken van een aanvullende facturatie.

Art. 10. Verantwoordelijkheid

In elk geval is de verantwoordelijkheid van de dienstverlener uitsluitend beperkt tot het bedrag van de desbetreffende factuur. In geen enkel geval kan de dienstverlener aansprakelijk worden gesteld voor klachten die gebaseerd zijn op stilistische elementen.

Er wordt verduidelijkt dat de levertermijnen uitsluitend indicatief zijn; de niet-nakoming hiervan kan niet leiden tot boetes wegens late oplevering. In elk geval kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die aan de klant of aan derden wordt toegebracht als gevolg van een late levering die met name het gevolg is van overmacht, noch voor eventuele vertragingen in de levering per e-mail of andere postvoorzieningen.

Art. 11. Correcties en herlezing

In geval van onenigheid over bepaalde punten van de dienst behoudt de dienstverlener zich het recht voor om deze, in samenwerking met de klant, te corrigeren.

Wanneer de vertaling moet worden uitgegeven, ontvangt de dienstverlener de drukproef voor herlezing.

Tenzij schriftelijk anders vermeld, wordt voor elke correctie of herlezing een bijkomende facturatie opgesteld, op basis van het geldende uurtarief.

Art. 12. Betalingsvoorwaarden

Tenzij er bijzondere voorwaarden op de offerte werden vermeld, zijn de facturen netto, zonder korting en contant betaalbaar, en dit tien (10) dagen na de datum van uitgifte van de factuur.

In geval van betaling per cheque of bankoverschrijving uit het buitenland zal het geheel van de wissel- of bankkosten aanleiding geven tot ofwel een forfaitaire verhoging zoals op de offerte vermeld, ofwel tot een volledige doorberekening aan de klant.

In geval van laattijdige betaling kunnen de lopende bestellingen van rechtswege worden onderbroken tot de volledige betaling en is de klant, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, een vertragingsrente verschuldigd van 1% (één procent) per kalendermaand met een minimum van 12% (twaalf procent), berekend op het bedrag van de desbetreffende factuur.

De vertaling blijft het eigendom van de vertaler totdat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn.

Art. 13. Intellectuele eigendom

Voordat hij een document ter vertaling aan de dienstverlener voorlegt, moet de klant zich ervan verzekeren dat hij hier het recht toe heeft. Hij moet dus de auteur zijn van het originele document of vooraf, van de houder van de auteursrechten op het document, schriftelijke toestemming hebben gekregen voor de vertaling.

Zo niet is de dienstverlener op geen enkele wijze aansprakelijk indien een deel of het geheel van de hem door de klant toevertrouwde documenten een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten of op enig ander recht van een derde of op de toepasselijke regelgeving. In voorkomend geval is de klant als enige verantwoordelijk voor de eventuele schade en de financiële gevolgen die voortvloeien uit zijn nalatigheid.

Daarnaast erkent de klant dat de vertaling die hij van de dienstverlener ontvangt, een nieuw document vormt waarvan de auteursrechten gezamenlijk toebehoren aan de auteur van het originele document en de dienstverlener. Daarom behoudt de dienstverlener, in het geval van diensten van literaire of artistieke aard en onverminderd de eigendomsrechten op zijn werk, zich het recht voor om te eisen dat zijn naam wordt vermeld op elk exemplaar of elke uitgave van zijn dienst.

Art. 14. Annulering

In geval van annulering van een lopende bestelling, om welke reden dan ook, die schriftelijk aan de dienstverlener wordt meegedeeld, zullen de reeds uitgevoerde werkzaamheden voor 100% (honderd procent) aan de klant gefactureerd worden en de nog uit te voeren werkzaamheden voor 50% (vijftig procent).

Art. 15. Schadebeding

In geval van een gerechtelijke procedure is de klant verplicht om een bedrag te betalen dat gelijk is aan 10% (tien procent) van de nog verschuldigde bedragen.

Art. 16. Geschillenregeling

In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, in de Franse taal en met inachtneming van de wetten omtrent het gebruik der talen.

Neem contact op

Ouvrir chat